Gweithrediadau

Termau lleoleiddio rhyngwynebau ffonau symudol

Oddi ar Hedyn

English Disambiguator Part of Speech Cymraeg Rhan Ymadrodd Lluosog Dadamwysydd
12-key keypad n bysellbad 12 bysell eg bysellbadiau 12 bysell
AC wall charger n gwefrydd wal AC eg gwefrwyr wal AC
accept v derbyn be
accept all v derbyn y cyfan be
access denied dim mynediad
access name n enw mynediad eg
account name n enw cyfrif eg
activate v gweithredu be
activated adj gweithredol ans
activation n gweithredu be
activation n gweithrediad eg
address book n llyfr cyfeiriadau eg llyfrau cyfeiriadau
advanced settings npl gosodiadau uwch ell
airplane mode (=flight mode) n modd awyren eg
airtime n amser siarad eg
alarm n larwm eg larymau
alarm activated larwm yn weithredol
alarm clock n cloc larwm eg clociau larwm
alarm name n enw\'r larwm eg enwau larymau
alarm off larwm wedi\'i ddiffodd
alarm on larwm ymlaen
alarm repeat ailadrodd larwm
alarm time n amser y larwm eg
alarm tone n tôn y larwm eb tonau larwm
alarm volume n lefel sain y larwm eg
album n albwm eg albymau
alert type n math o rybudd eg
alerts on call npl rhybuddion ar alwad ell
all (on menu) n popeth eg (ar ddewislen)
all calls pob galwad
all channels pob sianel
all emails pob neges e-bost
all incoming calls pob galwad i mewn
all outgoing calls pob galwad allan
all tracks pob trac
allow anonymous v caniatáu anhysbys be
alternative frequency n amledd amgen eg amleddau amgen
always adv bob tro adf
always ask gofyn bob tro
AM/FM radio n radio AM/FM eg
analogue clock n cloc analog eg clociau analog
answer v ateb be
answering machine n peiriant ateb eg peiriannau ateb
answering mode n modd ateb eg
any key unrhyw fysell
anykey answer n ateb unrhyw-fysell eg
application settings npl gosodiadau rhaglenni ell
applications (=piece of software) ell rhaglenni npl
apply theme v gweithredu thema be
arrow n saeth eb saethau
artist (=practitioners of any art) n artist eg artistiaid
assign v neilltuo be
audio n sain eb
audio jack n jac sain eg
auth type n math o awdurdodiad eg
auto answer n ateb awtomatig be
auto download lawrlwytho awtomatig
auto focus n ffocws awtomatig eg
auto level n lefel awtomatig eb lefelau awtomatig
auto power n pwer awtomatig eg
auto redial n ailddeialu awtomatig be
auto reject n gwrthod awtomatig be
auto resize image ailfeintio delwedd awtomatig
automatic sign-in n mewngofnodi\'n awtomatig be
available (of memory) adj ar gael ans (y cof)
back adv yn ôl adf
back key n ôl-fysell eb
background n cefndir eg cefndiroedd
background colour n lliw cefndir eg lliwiau cefndir
backlight n golau ôl eg goleuadau ôl
backlight time n amser golau ôl eg
band n band eg bandiau
bandwidth n lled band eg
bar phone n ffôn bar eg ffonau bar
basic printing argraffu sylfaenol
battery (=power cell) n batri eg batris
battery cover n clawr batri eg
battery full (message) batri\'n llawn (neges)
battery indicator n dangosydd batri eg dangosyddion batri
battery power level n lefel pwer y batri eb lefelau pwer batri
battery status n statws y batri eg
beep n bîp eg
block v atal be
Bluetooth n Bluetooth eg
Bluetooth profile n proffil Bluetooth eg proffiliau Bluetooth
Bluetooth services npl gwasanaethau Bluetooth ell
Bluetooth visibility n gwelededd Bluetooth eg
bookmark n dalennod eg dalenodau
brightness n disgleirdeb eg
broadcast message n neges ddarlledu eb negeseuon darlledu
browser n porwr eg porwyr
browser profile n proffil porwr eg proffiliau porwr
bundling n bwndelu be
business card n cerdyn busnes eg cardiau busnes
calculator n cyfrifiannell eb cyfrifianellau
calendar n calendr eg calendrau
calendar settings npl gosodiadau calendr ell
call n galwad eb galwadau
call alert n rhybudd galwad eg
call alert type n math o rybudd galwad eg mathau o rybudd galwad
call alert vibration n dirgryniad rhybudd galwad eg
call alert volume n lefel sain rhybudd galwad eg
call barred rhwystrwyd yr alwad
call barring vn rhwystro galwad be
call charges npl prisiau galwadau ell
call connect tone n tôn cysylltu galwad eb
call divert n dargyfeirio galwad be
call diverting vn dargyfeirio galwad be
call duration (of individual call) n hyd galwad eg
call duration (of total calls) hyd galwadau
call end tone n tôn diwedd galwad eb tonau diwedd galwad
call ended galwad ar ben
call held galwad yn aros
call history n hanes galwadau eg
call holding vn dal galwad be
call log n log galwadau eg logiau galwadau
call manager n rheolwr galwadau eg
call screening vn sgrinio galwadau be
call status tone n tôn statws galwad eb tonau statws galwadau
call timer n amserydd galwadau eg
call transfer n trosglwyddo galwadau be
call type n math o alwad eg mathau o alwadau
call waiting galwad yn aros
caller ID n adnabod galwr be
caller image n delwedd galwr eb delweddau galwyr
caller information n gwybodaeth am y galwr eb
caller ringtone n tôn ffôn galwr eb tonau ffôn galwr
calling plan (=call plan) n cynllun talu eg (am alwadau)
camcorder n camcorder eg
camera n camera eg camerâu
camera key n bysell camera eb bysellau camera
cameraphone (=camphone) n ffôn camera eg ffonau camera
cancel v canslo be
cancel all v canslo\'r cyfan be
car kit n cit car eg citiau car
cell phone (=mobile phone) n ffôn symudol eg ffonau symudol
centre address n cyfeiriad canolfan eg
change image v newid delwedd be
change password v newid cyfrinair be
change PIN code v newid cod PIN be
chat v sgwrsio be
check status v gwirio statws be
circuit switch n switsh cylched eg switshys cylched
clamshell n ffôn cragen eg ffonau cragen
clear all v clirio\'r cyfan be
clear cache v clirio\'r storfa be
clear phone memory v clirio cof y ffôn be
colour screen n sgrin lliw eb sgriniau lliw
compose melody v cyfansoddi alaw be
conference call n galwad cynhadledd eb galwadau cynhadledd
confirm v cadarnhau be
confirm download v cadarnhau lawrlwytho be
connecting... wrthi\'n cysylltu...
connection npl cysylltiad eg cysylltiadau
contact n cyswllt eg cysylltiadau
contact settings npl gosodiadau cysylltiadau ell
contacts npl cysylltiadau ell
contacts copied copïwyd y cysylltiadau
contacts settings npl gosodiadau cysylltiadau ell
convertor n trosydd eg
cookie options npl dewisiadau briwsion ell
copy v copïo be
copy to phone memory v copïo i gof y ffôn be
correct entry n cofnod cywir eg
countdown timer n amserydd cyfri i lawr eg
coverage n derbyn gwasanaeth be
coverage area n ardal derbyn gwasanaeth eb
create alarm v creu larwm be
create contact v creu cyswllt be
create folder v creu ffolder be
create group v creu grwp be
create memo v creu memo be
create message v creu neges be
create schedule v creu trefnlen be
create task v creu tasg be
creation mode n modd creu eg
crop (a photograph) v tocio be (llun)
currency n arian eg
custom adj addasu be
custom time n amser personol eg
data counter n rhifydd data eg rhifyddion data
date (on calendar) n dyddiad eg dyddiadau
date created n dyddiad creu eg
date format n fformat dyddiad eg fformatau dyddiad
deactivate v dadweithredu be
deactivated adj anweithredol ans
default memory n cof gosod eg
default name n enw gosod eg enwau gosod
default style n arddull osod eb arddulliau gosod
default time n amser gosod eg amserau gosod
default type n math gosod eg mathau gosod
delete v dileu be
delete all v dileu\'r cyfan be
delete by folder v dileu fesul ffolder be
delete history v dileu hanes be
delete message v dileu neges be
delivery report n adroddiad trosglwyddo eg adroddiadau trosglwyddo
delivery time n amser trosglwyddo eg
destination n cyrchfan eb cyrchfannau
detail n manylyn eg manylion
devices found dyfeisiau a ganfuwyd
dial key n bysell ddeialu eb bysellau deialu
dial number v deialu\'r rhif be
dialled adj deialwyd ans
dialled data calls npl galwadau data a ddeialwyd ell
dialled video calls npl galwadau fideo a ddeialwyd ell
dialled voice calls npl galwadau llais a ddeialwyd ell
dialling... wrthi\'n deialu...
digital clock n cloc digidol eg clociau digidol
disable v analluogi be
disabled adj wedi\'i analluogi ans
disconnect v datgysylltu be
disconnecting... wrthi\'n datgysylltu...
display n sgrin eb sgriniau
display images v dangos delweddau be
display name n enw arddangos eg
divert all calls v dargyfeirio galwadau be
diverted call n galwad wedi\'i dargyfeirio eb galwad wedi\'u dargyfeirio
document viewer n ffenestr ddogfen eb
domain name n enw parth eg enwau parth
download image v lawrlwytho delwedd be
download limit n cyfyngiad lawrlwytho eg
downloadable ringing tone n tôn ffôn i\'w lawrlwytho eb
draft n drafft eg drafftiau
dual clock n cloc deuol eg clociau deuol
dual interface n rhyngwyneb deuol eg rhyngwynebau deuol
dual screen n sgrin ddeuol eb sgriniau deuol
due date n dyddiad cwblhau eg dyddiadau cwblhau
earpiece (of mobile phone) n darn gwrando eg (ar ffôn symudol)
edit v golygu be
edit contact v golygu cyswllt be
edit number v golygu rhif be
edit style v golygu arddull be
edit sync profile v golygu\'r proffil cysoni be
effects npl effeithiau ell
email n e-bost eg
email accounts npl cyfrifon e-bost ell
email inbox n blwch derbyn e-bost eg
email profiles npl proffiliau e-bost ell
email setup wizard n dewin sefydlu e-bost eg
emergency call n galwad frys eb galwadau brys
emoticon n gweplun eg gwepluniau
empty adj gwag ans
empty cookies v gwagio briwsion be
enable v galluogi be
enabled adj wedi\'i alluogi
end all calls v gorffen pob galwad be
enhancements npl gwelliannau ell
exposure meter (camera) n mesurydd golau eg mesuryddion golau (camera)
external memory n cof allanol eg cofion allanol
fake call n galwad ffug eb galwadau ffug
fake call settings npl gosodiadau galwad ffug ell
fake call voice n llais galwad ffug eg
favourites npl ffefrynnau ell
fax n ffacs eg ffacsys
feed n crynodeb eg crynodebau
file name n enw ffeil eg enwau ffeiliau
file transfer (one file) n trosglwyddo ffeil be (ffeil unigol)
file transfer (of process) n trosglwyddo ffeiliau be (proses)
filter n hidlydd eg
find music v canfod cerddoriaeth be
find music results v canfod canlyniadau cerddoriaeth be
fine (of small particles, print) adj mân ans
first name n enw cyntaf eg enwau cyntaf
fixed dialling mode n modd deialu sefydlog eg
flash memory n cof fflach eg
flight mode (=airplane mode) n modd awyren eg
flip phone (=clamshell phone) n ffôn cragen eg ffonau cragen
FM radio n radio FM eg
FM transmitter n trosglwyddydd FM eg trosglwyddyddion FM
font colour n lliw\'r ffont eg
font style n arddull y ffont eb arddulliau ffont
font type n math o ffont eg
foreign network n rhwydwaith estron eg rhwydweithiau estron
format n fformat eg fformatau
forward v anfon ymlaen be
forward with files v anfon ymlaen gyda ffeiliau be
free adj rhydd ans
free memory n cof rhydd eg
front camera lens n lens blaen camera eg
full image n delwedd gyfan eb delweddau cyfan
full screen n sgrin lawn eb sgriniau llawn
full sync n cysoni llawn be
function (=use or purpose) n swyddogaeth eb swyddogaethau
games n gêm eb gemau
genre n genre eg genres
gesture lock n cloi ag ystum be
gesture unlock n datgloi ag ystum be
get read report cael derbynneb darllen
gigabyte n gigabeit eg gigabeitiau
global positioning system (=GPS) n system leoli fyd-eang eb (=GPS)
go (command) v mynd be
go to (command) v mynd at be
greeting message n cyfarchiad eg cyfarchiadau
group n grwp eg grwpiau
group icon n eicon grwp eg eiconau grwp
group name n enw grwp eg enwau grwp
group picture n llun grwp eg lluniau grwp
group ringtone n tôn ffôn grwp eb tonau ffôn grwp
group vibration n dirgryniad grwp eg
GSM alphabet n gwyddor GSM eb
hand-held adj llaw ans
handset n set llaw eb setiau llaw
hands-free adj dwylo\'n rhydd ans
headset n set pen eb setiau pen
help n help eg
help topic n pwnc help eg pynciau help
hide v cuddio be
home n hafan eb
home network n rhwydwaith cartref eg
Home URL URL Cartref
icon n eicon eg eiconau
icon line n llinell eicon eb llinellau eicon
idle mode n modd segur eg
illuminated keypad n bysellbad wedi\'i oleuo eg bysellbadiau wedi\'u goleuo
image n delwedd eb delweddau
image quality n ansawdd llun eg
immediately adv ar unwaith adf
IMSI n IMSI eg
inactive adj segur ans
inbox n blwch derbyn eg blychau derbyn
inbox full blwch derbyn yn llawn
incoming adj i mewn (galwadau ayb)
incoming call n galwad i mewn eb galwadau i mewn
incoming server type n math o weinydd i mewn eg
incoming when roaming npl galwadau i mewn wrth grwydro ell
incorrect entry n cofnod anghywir eg cofnodion anghywir
input language n iaith mewnbynnu eb
insert v mewnosod be
insert symbol v mewnosod symbol be
insufficient credit credyd annigonol
interactive messaging vn negeseua rhyngweithiol be
internal antenna n antena mewnol eg antenau mewnol
int\'l calls npl galwadau rhyng\'l ell
invalid date n dyddiad annilys eg dyddiadau annilys
invalid filename n enw ffeil annilys eg
invalid format n fformat annilys eg fformatau annilys
invalid number n rhif annilys eg rhifau annilys
invalid password n cyfrinair annilys eg cyfrineiriau annilys
invalid time n amser annilys eg amserau annilys
invalid URL n URL annilys eg
invalid value n gwerth annilys eg gwerthoedd annilys
java n java eg
java games npl gemau java ell
keep a copy v cadw copi be
key v bysellu be
keypad lock n cloi\'r bysellbad be
keypad tone n tôn bysellbad eb tonau bysellbad
landline n llinell sefydlog eg llinellau sefydlog
landscape n llun ar draws eg
language n iaith eb ieithoedd
lap n lap eg lapiau
last call n yr alwad ddiwethaf eb galwadau diwethaf
last call duration n hyd yr alwad ddiwethaf eg
last name (=surname) n cyfenw eg cyfenwau
last number redial ailddeialu\'r rhif diwethaf
LCD LCD
left handed adj llawchwith ans
length n hyd eg hydoedd
licence settings npl gosodiadau trwydded ell
linger time (sec) n amser oedi (eiliadau) eg
list n rhestr eg rhestrau
list by rhestru yn ôl
list empty rhestr yn wag
location n lleoliad eg lleoliadau
lock v cloi be
loudspeaker (=speakerphone) n seinydd eg seinyddion
low battery batri isel
low battery warning n rhybudd batri isel eg
main menu n prif ddewislen eb prif ddewislenni
main menu style n arddull prif ddewislen eb
main screen n prif sgrin eb prif sgriniau
make call v galw be
manage v rheoli be
manage uploads v rheoli uwchlwythiadau be
manual adj llaw ans
mark as read v marcio - wedi\'i ddarllen be
mark as unread v marcio - heb ei ddarllen be
mass storage n storfa grynswth eb storfeydd crynswth
media album n albwm cyfryngau eg albymau cyfryngau
media player n chwaraewr cyfryngau eg chwaraewyr cyfryngau
media player settings npl gosodiadau chwaraewr cyfryngau ell
meeting (profile name) n cyfarfod eg (enw proffil)
megabyte n megabeit eg megabeitiau
megapixel n megapicsel eg megapicseli
melody n alaw eb alawon
memo n memo eg memos
memory card n cerdyn cof eg cardiau cof
memory card details npl manylion cerdyn cof ell
memory full cof yn llawn
memory in use cof ar waith
memory settings npl gosodiadau cof ell
memory status n statws cof eg
menu (of choices) n dewislen eb dewislenni
menu exit key n bysell gadael dewislen eb
message n neges eb negeseuon
message alert repetition n ailadrodd rhybudd neges be
message alert tone n tôn rhybudd neges eb tonau rhybudd neges
message alert type n math o rybudd neges eg mathau o rybudd neges
message alert vibration n dirgryniad rhybudd neges eg
message composer n cyfansoddydd neges eg
message counter n rhifydd negeseuon eg rhifyddion negeseuon
message expired neges wedi dod i ben
message inbox n blwch derbyn negeseuon eg blychau derbyn negeseuon
message sending failed neges heb ei hanfon
message sent anfonwyd y neges
message size n maint neges eg
message tone n tôn neges eb tonau neges
messaging vn negeseua be
messaging settings npl gosodiadau negeseua ell
messenger on negesydd ymlaen
mini radio n radio bychan eg
minibrowser n porwr bychan eg porwyr bychan
missed call n galwad a gollwyd eb galwadau a gollwyd
MMS MMS
Mobile Operating System n System Weithredu Symudol eb
mobile phone n ffôn symudol eg ffonau symudol
mode n modd eg moddau
monophonic adj monoffonig ans
monophonic ringtone n tôn ffôn monoffonig eb tonau ffôn monoffonig
more n rhagor eg
more games rhagor o gemau
more music rhagor o gerddoriaeth
more ringtones rhagor o donau canu
most played chwaraewyd amlaf
mouthpiece (on mobile phone) n darn siarad eg (ar ffôn symudol)
multifunction jack n jac amlbwrpas eg
multimedia adj amlgyfrwng ans
multimedia files npl ffeiliau amlgyfrwng ell
Multimedia Messaging Service (=MMS) n Gwasanaeth Negeseua Amlgyfrwng eg
multimedia templates npl templedi amlgyfrwng ell
multiparty (of call) adj cynhadledd ans (math o alwad)
music n cerddoriaeth eb
music library n llyfrgell gerdd eb llyfrgelloedd cerdd
music menu n dewislen gerdd eb
music player n chwaraewr cerddoriaeth eg chwaraewyr cerddoriaeth
music player settings npl gosodiadau chwaraewr cerddoriaeth ell
mute adj distaw ans
name n enw eg enwau
name already in use enw eisoes yn bod
name card n cerdyn enw eg cardiau enw
navigation key down n bysell llywio i lawr eb
navigation key left n bysell llywio i\'r chwith eb
navigation key right n bysell llywio i\'r dde eb
navigation key up n bysell llywio i fyny eb
network n rhwydwaith eg rhwydweithiau
network error n gwall rhwydwaith eg gwallau rhwydwaith
network mode n modd rhwydwaith eg
network selection n dewis rhwydwaith be
network settings npl gosodiadau rhwydwaith ell
new alarm n larwm newydd eg larymau newydd
new contact n cyswllt newydd eg cysylltiadau newydd
new email message n neges e-bost newydd eb negeseuon e-bost newydd
new emails npl negeseuon e-bost newydd ell
new messages npl negeseuon newydd ell
new multimedia message n neges amlgyfrwng newydd eb negeseuon amlgyfrwng newydd
new password n cyfrinair newydd eg cyfrineiriau newydd
new push message n neges wthio newydd eb negeseuon gwthio newydd
new search n chwiliad newydd eg chwiliadau newydd
new sync profile n proffil cysoni newydd eg proffiliau cysoni newydd
new text message n neges destun newydd eb negeseuon testun newydd
new voice mail message n neges llais newydd eb
next adj nesaf ans
no messages dim negeseuon
no name dim enw
no reply dim ymateb
no resize dim ailfeintio
no uploads dim uwchlwytho
normal adj normal ans
normal profile activated proffil normal yn weithredol
not delivered heb gyrraedd
not found heb ei ganfod
not set heb ei osod
notes (=brief record) npl nodiadau ell
object push v gwthio gwrthrych be
off diffodd
offline adj all-lein ans
offline profile n proffil all-lein eg proffiliau all-lein
off-peak adj allfrig ans
ok iawn
on ymlaen (e.e. gosodiad, ffôn)
one hand operation gweithredu unllaw
one-touch dialling deialu chwim
online games npl gemau ar-lein ell
open all channels v agor pob sianel be
operator (of a symbol or function) n gweithredydd eg gweithredwyr
options npl dewisiadau ell
organizer (=organiser) n trefnydd eg trefnyddion
other email accounts npl cyfrifon e-bost eraill ell
other files npl ffeiliau eraill ell
outbox n blwch anfon eg blychau anfon
outbox full (message on screen) blwch anfon yn llawn (neges ar y sgrin)
outdoor (profile name) tu allan (enw proffil)
outgoing adj allan
packet switch n switsh pecyn eg
paired devices npl dyfeisiau wedi\'u gefeillio ell
partial blur aneglurder rhannol
password n cyfrinair eg cyfrineiriau
password error n gwall cyfrinair eg
pay monthly talu\'n fisol
pay-as-you-go talu wrth alw
PC connections npl cysylltiadau PC ell
PDA PDA
pending authentication aros i\'w ddilysu
phone n ffôn eg ffonau
phone book n llyfr ffôn eg llyfrau ffôn
phone lock n clo ffôn eg
phone locked (message on screen) ffôn ar glo (neges ar y sgrin)
phone profiles npl proffiliau ffôn ell
phone settings npl gosodiadau ffôn ell
phone sound volume n lefel sain y ffôn eb
phone sounds npl synau ffôn ell
phone unlocked (message on screen) ffôn heb ei gloi (neges ar y sgrin)
phonebook access n mynediad llyfr ffôn eg
photo n llun eg lluniau
photo browser n porwr lluniau eg porwyr lluniau
photo caller ID n llun adnabod galwr eg
photo effects npl effeithiau llun ell
PIN lock n clo PIN eg
play v chwarae be
play sound v chwarae sain be
play video v chwarae fideo be
playlist n rhestr chwarae eb rhestrau chwarae
playlist empty (message on screen) rhestr chwarae yn wag (neges ar y sgrin)
plug-in n ategyn eg ategion
podcasts npl podlediadau ell
polyphonic adj polyffonig ans
polyphonic ringtone n tôn ffôn polyffonig eb tonau ffôn polyffonig
portrait n llun ar i fyny eg
power n pwer eg
power on pwer ymlaen
power outlet n pwynt pwer eb
power save arbed pwer
predictive text messaging vn tecstio darogan be
preferences npl dewisiadau ell
preferred networks npl hoff rwydweithiau ell
preview n rhagolwg eg rhagolygon
priority n blaenoriaeth eb blaenoriaethau
privacy lock n clo preifatrwydd eg cloeon preifatrwydd
profile n proffil eg proffiliau
profile name n enw proffil eg enwau proffil
profile settings npl gosodiadau proffil ell
prompt n anogydd eg anogwyr
prompt v procio be
protection n gwarchod be
proxy address n dirprwy gyfeiriad eg dirprwy gyfeiriadau
push messages npl negeseuon gwthio ell
quickview n cipolwg eg
quit v gadael be
quit browser? cau\'r porwr?
QWERTY keyboard n bysellfwrdd QWERTY eg bysellfyrddau QWERTY
raising melody n alaw gynyddol eb
ready to use adj parod ans
rear camera lens n lens camera ôl eg
received adj derbyniwyd ans
received data calls npl galwadau data a dderbyniwyd ell
received email n e-bost a dderbyniwyd eg
received messages npl negeseuon a dderbyniwyd ell
received video calls npl galwadau fideo a dderbyniwyd ell
received voice calls npl galwadau llais a dderbyniwyd ell
receiving channels npl sianeli derbyn ell
receiving options npl dewisiadau derbyn ell
recent calls npl galwadau diweddar ell
recent contacts npl cysylltiadau diweddar ell
recent messages npl negeseuon diweddar ell
recently added ychwanegwyd yn ddiweddar
recently played chwaraewyd yn ddiweddar
recipient n derbyniwr eg derbynwyr
recipient list n rhestr derbynwyr eb rhestrau derbynwyr
record (music etc.) v recordio be
record sound v recordio sain be
record video v recordio fideo be
recorded messages n negeseuon a recordiwyd eb
recording time n amser recordio eg
refresh v adnewyddu be
reject v gwrthod be
reject all v gwrthod y cyfan be
reject list n rhestr wrthod eb rhestrau gwrthod
rename v ailenwi be
repeat daily ailadrodd yn ddyddiol
repeat off dim ailadrodd
repeat until ailadrodd tan
replay v ailchwarae be
reply path n llwybr ateb eg llwybrau ateb
reply to all v ateb i bawb be
request delivery report v gofyn am adroddiad trosglwyddo be
resend v ailanfon be
reset v ailosod be
reset phone memory v ailosod cof y ffôn be
reset settings v ailosod gosodiadau be
resizing image ailfeintio
resolution n cydraniad eg
restart v ailgychwyn be
restore v adfer be
restricted adj cyfyngwyd
resume v ailgydio be
retrieve call v adfer galwad be
retry v ailgynnig be
return call v ffonio\'n ôl be
right handed adj llawdde ans
ring once v canu unwaith be
ring periodically v canu o dro i dro be
ring volume n lefel sain y canu eg
ringtone n tôn ffôn eb tonau ffôn
roaming crwydro
roaming agreement n cytundeb crwydro eg cytundebau crwydro
Round-Up Calls/Billing talgrynnu galwadau/biliau
RSS reader (=feed aggregator) n darllenydd RSS eg
run JavaScript v rhedeg JavaScript be
save v cadw be
saved messages npl negeseuon a gadwyd ell
saved photos npl lluniau a gadwyd ell
saved sounds npl seiniau a gadwyd ell
saved videos npl fideos a gadwyd ell
scene n golygfa eb golygfeydd
schedule (=timetable) n trefnlen eb trefnlenni
screen saver n arbedwr sgrin eg arbedwyr sgrin
scroll v sgrolio be
search v chwilio be
secure connection n cysylltiad diogel eg cysylltiadau diogel
secure mode n modd diogel eg moddau diogel
security n diogelwch eg
security code n cod diogelwch eg codau diogelwch
security error n gwall diogelwch eg gwallau diogelwch
select (from a menu) v dewis be (o ddewislen)
select all v dewis y cyfan be
selection key n bysell dewis eb bysellau dewis
self-tuning adj hunandiwnio be
send all v anfon y cyfan be
send delivery report v anfon adroddiad trosglwyddo be
send message v anfon neges be
send read report v anfon adroddiad darllenwyd be
send SMS v anfon neges SMS be
send to many v anfon at nifer be
sender n anfonwr eg anfonwyr
sending failed (message on screen) methu anfon (neges ar y sgrin)
sending options npl dewisiadau anfon ell
sent adj anfonwyd ans
sent email n e-bost a anfonwyd eg
sent message n neges a anfonwyd eb negeseuon a anfonwyd
sentbox n blwch anfonwyd eg blychau anfonwyd
serial port n porth cyfresol eg pyrth cyfresol
service agreement n cytundeb gwasanaeth eg cytundebau gwasanaeth
service charge n tâl gwasanaeth eg taliadau gwasanaeth
service plan (=calling plan, call plan) n cynllun talu eg cynlluniau talu
service provider n cyflenwr gwasanaeth eg cyflenwyr gwasanaeth
service unavailable (message on screen) gwasanaeth ddim ar gael (neges ar y sgrin)
set details v gosod manylion be
set holiday v gosod gwyliau be
set name v gosod enw be
set time v gosod amser be
set tone v gosod tôn be
settings npl gosodiadau ell
shared memory n cof ar y cyd eg
show v dangos be
sign in v mewngofnodi be
sign in alert n rhybudd mewngofnodi eg
signal strength n cryfder signal eg
silent (profile name) adj distaw ans (enw proffil)
silent profile n proffil distaw eg proffiliau distaw
silent profile activated proffil distaw yn weithredol
SIM SIM
SIM access n mynediad SIM eg
SIM card n cerdyn SIM eg cardiau SIM
SIM card full cerdyn SIM yn llawn
SIM full (message on screen) SIM yn llawn (neges ar y sgrin)
SIM lock n clo SIM eg
size n maint eg meintiau
slide phone n sleidffôn eg sleidffonau
slide show n sioe sleidiau eb sioeau sleidiau
smart unlock n datgloi cyflym be
smiley n gweplun eg gwepluniau
SMS n SMS eg
SMS details npl manylion SMS ell
snooze v hepian
snooze duration n amser hepian eg
snooze repeat n ailadrodd hepian be
soft key n bysell feddal eb bysellau meddal
sort by v trefnu yn ôl be
SOS messages npl negeseuon SOS ell
sound n sain eb seiniau
sound settings npl gosodiadau sain ell
sounds npl synau ell
speaker (=sound unit) n seinydd eg seinyddion
speakerphone (=loudspeaker) n seinydd eg seinyddion
standby time (=idle time) n amser segur eg
start v cychwyn be
start date n dyddiad cychwyn eg dyddiadau cychwyn
start sync v dechrau cysoni be
start time n amser cychwyn eg amserau cychwyn
starting day n diwrnod cychwyn eg diwrnodau cychwyn
stop v stop be
stopwatch n stopwats eb stopwatsys
style n arddull eb arddulliau
subject n pwnc eg pynciau
swap call v cyfnewid galwadau be
symbol n symbol eg symbolau
sync category n categori cysoni eg categorïau cysoni
sync server n gweinydd cysoni eg gweinyddion cysoni
sync type n math o gysoni eg mathau o gysoni
synchronisation n cysoni be
synchronise v cysoni be
T9 dictionary n geiriadur T9 eg geiriaduron T9
take photo v tynnu llun be
talk time n amser siarad eg
tap v taro be
task n tasg eb tasgau
temperature n tymheredd eg tymereddau
template n templed eg templedi
text message n neges destun eb negeseuon testun
text message centre n canolfan negeseuon testun eb canolfannau negeseuon testun
text messaging vn tecstio
text template n templed testun eg templedi testun
texting (=text messaging) vn tecstio be
theme n thema eb themâu
thermometer n thermomedr eg thermomedrau
third generation (3G) adj trydedd genhedlaeth ans
third party n trydydd parti eg
time n amser eg amserau
time and date amser a dyddiad
time format n fformat amser eg fformatau amser
time is up (message on screen) amser ar ben (neges ar y sgrin)
time zone n cylchfa amser eb cylchfeydd amser
time zone updating n diweddaru parth amser be
timer n amserydd eg amseryddion
today n heddiw eg
to-do list n tasgau ell
toolbar n bar offer eg bariau offer
total call duration n cyfanswm hyd y galwadau eg
total dialled cyfanswm a ddeialwyd
total messages cyfanswm y negeseuon
total received cyfanswm a dderbyniwyd
total sent cyfanswm a anfonwyd
total time n cyfanswm yr amser
touch panel auto-lock n clo awtomatig panel cyffwrdd eg
touch screen n sgrin gyffwrdd eb sgriniau cyffwrdd
transaction tracking vn olrhain trafodion be
transceiver n trosdderbynnydd eg trosdderbynyddion
transform v trawsffurfio be
tri-band adj tri band ans
type n math eg mathau
unicode n unicode
unknown adj anhysbys ans
unlock v datgloi be
unmute v dad-dewi be
update v diweddaru be
update both v diweddaru\'r ddau be
update contact v diweddaru\'r cyswllt be
update to server v diweddaru i\'r gweinydd be
upload v uwchlwytho be
upload photo v uwchlwytho llun be
upload prompt n anogydd uwchlwytho eg anogwyr uwchlwytho
upload to v uwchlwytho i be
upload to web v uwchlwytho i\'r we be
upload when roaming v uwchlwytho wrth grwydro be
urgent adj brys ans
URL URL
USB USB
use preset image defnyddio delwedd barod
user ID n enw defnyddiwr eg enwau defnyddwyr
user interface n rhyngwyneb defnyddiwr eg rhyngwynebau defnyddwyr
user settings npl gosodiadau defnyddiwr ell
validity period n cyfnod dilysrwydd eg cyfnodau dilysrwydd
vibr. & raising melody dirgrynu ac alaw gynyddol
vibrate v dirgrynu be
vibrate only dirgrynu yn unig
vibrating call alert n rhybudd galwad dirgrynu eg
vibration n dirgrynu be
vibration and melody dirgrynu ac alaw
vibration feedback n atborth dirgrynu eg
vibration intensity n dwysedd dirgrynu eg
vibration then melody dirgrynu yna alaw
video n fideo eg fideos
video call n galwad fideo eb galwadau fideo
video call ringtone n tôn ffôn galwad fideo eb tonau ffôn galwad fideo
video calling (=video conferencing) vn galwad fideo eb
video capture n cipio fideo be
video sharing vn rhannu fideos be
videophone n ffôn fideo eg ffonau fideo
virtual keyboard n bysellfwrdd sgrin eg bysellfyrddau sgrin
virtual serial port n rhithborth cyfresol eg rhithbyrth cyfresol
VOD settings npl gosodiadau Fideo Ar Gais ell
voice activation n gweithredu â llais be
voice call n galwad llais eb galwadau llais
voice call ringtone n tôn ffôn galwad llais eb tonau ffôn galwad llais
voice clips npl clipiau llais ell
voice mail n lleisbost eg
voice mail number n rhif lleisbost eg
voice mailbox n blwch derbyn lleisbost eg
voice message n neges llais eb negeseuon llais
voice recognition n adnabod llais be
voice recorder n recordydd llais eg recordwyr llais
voicemail number n rhif lleisbost
volume n lefel sain eb
volume key n bysell lefel sain eb
volume setting n gosodiad lefel y sain eg gosodiadau lefel y sain
wallpaper n papur wal eg papurau wal
WAP downloads npl lawrlwythiadau WAP ell
warning n rhybudd eg rhybuddion
web browsing vn pori\'r We be
white balance n cydbwysedd lliw eg
widget n widget
widget settings npl gosodiadau widget ell
wi-fi wi-fi
wishlist n rhestr dymuniadau eb
work (profile name) n gwaith eg (enw proffil)
world clock n cloc y byd eg
zoom n chwyddo be

Data gan Bwrdd yr Iaith Gymraeg.